Updates van het Nicolaas

Vacature plaatsvervangend rector
We zoeken per 1 september een plaatsvervangend rector. Hieronder treft u de functieomschrijving aan. Reageren kan tot 10 augustus. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 18 en 21 augustus.  

Functieprofiel plv. rector (S14 CAO-VO)

Vacature

 • Per 1 september 2020 komt de functie van plaatsvervangend rector vacant. 
 • De betrekkingsomvang is 1,0 fte en wordt gehonoreerd in schaal 14. 
 • Hebt u na het lezen van het onderstaande functieprofiel nog inhoudelijke vragen, dan kunt u deze stellen aan rector Joséphine Rutten via jrutten@nicolaas.nl.
 • U kunt uw sollicitatie versturen via Meesterbaan en richten aan Elly Constandse, directiesecretaresse. De deadline is 10 augustus. Op 18 en 21 augustus vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

De opdracht

Als plaatsvervangend rector bent u verantwoordelijk voor het ontwikkelen van strategische doelen binnen uw eigen portefeuilles en denkt u mee bij de ontwikkeling van strategische doelen binnen de overige aandachtsgebieden.

U geeft leiding en sturing aan de verschillende processen binnen uw portefeuilles. Samen met de rector draagt u zorg voor de bedrijfsvoering op de school, profilering van de school, coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de school en geeft, direct of indirect, leiding aan een aantal medewerkers.

U bent verantwoordelijk voor de volgende portefeuilles:

 • visie- en strategieontwikkeling (samen met de rector);
 • onderwijsontwikkeling en -vernieuwing (samen met de rector); 
 • formatie en taakbeleid;
 • personeel & organisatie, waaronder opleidingsschool;
 • ICT;
 • externe representatie op bovengenoemde thema’s.

U adviseert de rector op de volgende portefeuilles:

 • financiën;
 • kwaliteitsbeleid;
 • facilitaire zaken, huisvesting.

Daarnaast heeft u evenals de rector enkele kleinere taakgebieden onder uw hoede; dit in overleg met de afdelingsleiders.

Persoonlijk profiel

De afgelopen jaren is in de breedte van de school een beweging op gang gekomen op onderwijskundig terrein. Tegelijk voelen we als organisatie de druk die bewegen en veranderen met zich meebrengt. Het vergt van de schoolleiding sterk leiderschap om het juiste tempo erin te houden om de strategische doelen te realiseren. Als plaatsvervangend rector moet u dus in staat zijn om te inspireren, richting te geven en te coachen vanuit inhoudelijke autoriteit en overtuigingskracht. Bovendien moet u - met behoud van al het goede in de school, van samenwerkingsrelaties tot motivatie en welzijn van de medewerkers - zo nodig duidelijk positie durven innemen.

De plaatsvervangend rector op onze school:

 • heeft een helder beeld van wat goed onderwijs is voor het Nicolaas en toetst dit bij de docenten en andere belanghebbenden;
 • kan een langetermijnvisie op onderwijs en organisatie formuleren en deze vertalen in (lange termijn) strategische doelstellingen;
 • weet de strategische visie helder en overtuigend te verwoorden en communiceert daarover met de verschillende groepen en geledingen in de school;
 • weet medewerkers te overtuigen van en te enthousiasmeren voor vernieuwingen die voortvloeien uit de visie en strategische doelstellingen;
 • legt verbindingen tussen ontwikkelingen in de school en weet daartussen snel te schakelen;
 • formuleert voorstellen die duidelijk zijn wat betreft het beoogde effect en de wijze waarop dat effect wordt gerealiseerd en daardoor de besluitvorming bevorderen;
 • is ambitieus op de onderwijsresultaten en stimuleert docenten om verantwoordelijkheid te nemen voor het verbeteren daarvan;
 • schakelt tussen verschillende stijlen van leiderschap: van inspirerend, coachend tot - als dat nodig is - ook sturend en dwingend leidinggeven; durft risico’s te nemen;
 • weet doortastend te handelen en snelle (soms impopulaire) beslissingen te nemen, indien nodig op basis van beperkte informatie.

Selectie-eisen

Gezien de beoogde eigen portefeuilles heeft u 

aantoonbare kennis van en ervaring met:

 • visie- en strategieontwikkeling;
 • onderwijsontwikkeling en –vernieuwing;
 • implementatie van organisatie- of onderwijsvernieuwingen;
 • formatie, taakbeleid, roosterzaken;
 • personeel & organisatie;
 • kwaliteitsbeleid;
 • ICT.
voldoende kennis om de taken van de rector te kunnen waarnemen op het gebied van:

 • financiën;
 • facilitaire zaken, huisvesting.

Competenties

 • Een gezamenlijke visie en richting creëren: u geeft samen met de rector richting aan de toekomst van de school en formuleert een samenhangende en inspirerende visie op leren en onderwijzen.
 • Hogere-ordedenken: u handelt vanuit inzicht in de samenhang tussen alle factoren die een rol spelen bij een vraagstuk en gebruikt hierbij alternatieve denkmodellen.
 • Strategische sturing: u vertaalt de visie in langetermijndoelstellingen en stelt een strategische planning op voor het realiseren van deze doelstellingen.
 • Coherente organisatie: u realiseert optimale condities voor leren en onderwijzen vanuit kennis van de onderlinge samenhang van organisatiekenmerken (structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten).
 • Samenwerking, leren en onderzoek bevorderen: u hanteert strategieën die gericht zijn op het stimuleren en organiseren van teamvorming, samenwerking en professionele ontwikkeling van leraren om zo een continu proces van school- en onderwijsontwikkeling te realiseren.
 • Beïnvloeden van de schoolcultuur: u stuurt op het afstemmen van de beroepshouding van de medewerkers op de missie van de school en het inzetten van hun competenties voor het realiseren van de doelstellingen van de schoolorganisatie.
 • Verbindend vermogen: u bevordert teamvorming en samenwerking door het creëren van krachtige verbindingen met het team, de Stichting VO Amsterdam-Zuid (SVOAZ) en stimuleert de omgeving van de school en anderen hetzelfde te doen.
 • Omgevingsbewustzijn: u hebt brede kennis van ontwikkelingen in de maatschappij en het vermogen om die te vertalen naar betekenis voor het onderwijs (met name dat van het St. Nicolaaslyceum).

Context

Sinds augustus 2018 geldt op het St. Nicolaaslyceum eenzelfde model voor de schoolleiding als op de twee andere scholen van de Stichting VO Amsterdam-Zuid (SVOAZ), het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium: een model met een plaatsvervangend rector en een rector. De plaatsvervangend rector en rector vormen samen met vijf afdelingsleiders het MT. De plaatsvervangend rector wordt benoemd door het College van Bestuur van SVOAZ.

Positionering

 • U vervangt de rector bij diens afwezigheid. U treedt in dat geval in de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in het managementstatuut aan de rector zijn toebedeeld.
 • De rector/bestuurder blijft te allen tijde zelf bevoegd besluiten te nemen en is verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Als u iets besluit, doet u dit uit naam van het bevoegd gezag. Er is geen sprake van delegatie, maar van mandaat.
 • U rapporteert c.q. legt verantwoording af aan de rector/bestuurder over de wijze waarop u strategische doelen en resultaten heeft gerealiseerd binnen de u toegewezen portefeuilles.