Updates van het Nicolaas

Colofon

Ontwerp: Driebit, Frederike Boomars
Realisatie: Web2work (opgegaan in Heutink ICT
Technische ondersteuning: Heutink ICT
Fotografie: Studio Vliegendhert en eigen beeld van leerlingen en docenten
Teksten: terveertekst
Beheer: Luc Hilkens (algemeen), Renske Dahlhaus (voorlichting aan groep 8) en Petra ter Veer (webredactie)

Inhoudelijke reacties
: webredactie@nicolaas.nl (Petra ter Veer)
Technische vragen: ict@nicolaas.nl

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het St. Nicolaaslyceum. Copyrights van tekst en beeld berusten bij de school.

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het St. Nicolaaslyceum is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.